11/28 iJWl ur R 3
12/19 ur R 3
12/24 ur {c 6
12/26 ur VL S
 12/29   ur ix 2
 12/30   ur }R 3
1/6 ur R 2
1/9 ur {c 6
 1/14   ur ix 1
11/28 njcl ur R 1
 12/4   ur ix 6
 12/12   ur ix 3
 12/18   ur ix 3
12/19 ur R 6
12/26 ur SL S
 12/29   ur ix 14
 12/30   ur }R 1
 12/13   ur {c 7